Ρεφλεξολογία & Ύπνος

Ιαν 26, 2023 | Μελέτες

Μπορεί η ρεφλεξολογία ποδιών να είναι συμπληρωματική θεραπεία για διαταραχές ύπνου; Εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων μέσω μετα-ανάλυσης τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών

Hui-Chuan Huang 1 , Kee-Hsin Chen 2 3 4 , Shu-Fen Kuo 1 , I-Hui Chen 1
Οι συνεργασίες επεκτείνονται
PMID: 33615535 DOI: 10.1111/jan.14699

Στόχοι: Να συνοψίσει συστηματικά και να ποσοτικοποιήσει τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας των ποδιών στις βελτιώσεις στις διαταραχές του ύπνου.

Σχεδιασμός: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση.

Πηγές δεδομένων: Σύνολα δεδομένων όπως PubMed, Web of Science, Scopus, EMBASE, Cochrane Library, Google Scholar, CINAHL και δύο κινεζικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (δηλαδή AiritiLibrary και China National Knowledge Infrastructure) χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση από την έναρξή τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Μέθοδοι ανασκόπησης: Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που ήταν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που ανέφεραν αλλαγές στις διαταραχές του ύπνου μετά την παρέμβαση σε ενήλικες άνω των 18 ετών και γραμμένες στην αγγλική ή κινεζική γλώσσα.

Αποτελέσματα: Σαράντα δύο άρθρα με συνολικό δείγμα 3.928 συμμετεχόντων συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση και ήταν κατάλληλα για τη μετα-ανάλυση. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο μέτρησης του αποτελέσματος ήταν ο Δείκτης Ποιότητας Ύπνου του Pittsburgh ακολουθούμενος από το θεραπευτικό αποτέλεσμα μεταξύ της ομάδας παρέμβασης και ελέγχου (όπως αξιολογήθηκε από συμμετέχοντες με προβλήματα ύπνου σε σύγκριση με εκείνους χωρίς προβλήματα ύπνου σε κάθε ομάδα μετά την παρέμβαση). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η ρεφλεξολογία ποδιών είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη μείωση της βαθμολογίας ποιότητας ύπνου σε σύγκριση με τους ελέγχους (Hedges’ g = -1,37, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) = -1,81~-0,94). Όσον αφορά το θεραπευτικό αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα ύπνου σε σχέση με εκείνους της ομάδας ελέγχου (συλλογικός λόγος πιθανοτήτων = 0,25, 95% CI = 0,19 ~ 0,31).

Συμπέρασμα: Τα ευρήματα πρότειναν ότι η ρεφλεξολογία των ποδιών προκάλεσε σημαντικές βελτιώσεις στις διαταραχές του ύπνου.

Αποτέλεσμα: Η ρεφλεξολογία ποδιών είναι μια μη επεμβατική και βολική παρέμβαση και η τακτική λήψη ρεφλεξολογίας ποδιών μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου των ενηλίκων με διαταραχές ύπνου. Επιπλέον, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να πιέσουν ενεργά το ηλιακό πλέγμα και τις ζώνες της καρδιάς για να ανακουφίσουν τις διαταραχές ύπνου κατά την εκτέλεση ρεφλεξολογίας ποδιών.

© 2020 John Wiley & Sons Ltd.